Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van regelgeving die van toepassing is op de gemeente Bloemendaal. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor gemeente Bloemendaal is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. “Topfunctionarissen” zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. De bezoldiging van deze functionarissen wordt hieronder weergegeven:

Bedragen x € 1

Mevrouw W. Atsma

De heer mr. A. Ph. van der Wees

Mevrouw drs. K. A. van der Pas

Functie(s)

Gemeente-secretaris

Adviseur

Griffier

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/3

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

ja

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Individueel WNT-maximum*

179.000

179.000

44.627

Bezoldiging 2016

Beloning

95.955

107.533

26.678

Belastbare onkostenvergoedingen

0

596

245

Beloningen betaalbaar op termijn

13.256

13.509

2.686

Subtotaal

109.211

121.638

29.609

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

Totaal bezoldiging 2016

109.211

121.638

29.609

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015

1/8 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,0

1,0

1,0

Bezoldiging 2015

Beloning

37.251

98.082

90.546

Belastbare onkostenvergoedingen

0

209

533

Beloningen betaalbaar op termijn

5.677

14.016

11.100

Totaal bezoldiging 2015

42.928

112.307

102.179

Individueel WNT-maximum

74.167

178.000

178.000

Bedragen x € 1

De heer
G. de Graaf

Mevrouw
I. van Tienhoven

Mevrouw M. van de Plasse

Functie(s)

Griffier a.i.

Griffier a.i.

Griffier a.i.

Duur dienstverband in 2016

25/2 – 13/11

28/10 – 17/11

1/10 – 28/10
24/11 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

0,8

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

nee

nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

n.v.t.

nee

nee

Individueel WNT-maximum*

128.978

16.000

41.600

Bezoldiging 2016

Beloning

46.619

5.748

24.400

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

5.609

0

0

Subtotaal

52.228

5.748

24.400

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

Totaal bezoldiging 2016

52.228

5.748

24.400

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging 2015

Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Individueel WNT-maximum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

* waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.