Jaarverslag 2016

Toelichting verloop investeringen

11.30 Bedrijfsgebouwen

Centraal Servicepunt Bennebroek

Krediet

1.007.400

Krediet

-73.000

Uitgaven

1.007.187

Inkomsten

-72.631

Het project is afgerond. Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is het oorspronkelijk krediet van           € 973.000 verhoogd met € 34.400 tot een totaal van € 1.007.400. De werkelijke uitgaven zijn uitgekomen op € 1.007.187. De provinciale bijdrage bedraagt € 72.631 (raming € 73.000).

Status: Project is gereed. Kredieten worden bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Aanpassen raads-en burgerzaal

Krediet

67.000

Uitgaven

0

Aanpassing van de raadszaal in combinatie met de burgerzaal wordt eind februari 2017 gerealiseerd.

Status: Project loopt nog door. Krediet open houden.

Bos en Duinschool: nieuwbouw school en realisatie gymlokaal

Krediet

4.538.000

Krediet

-2.978.154

Uitgaven

4.131.452

Inkomsten

-2.936.362

In de vergadering van april 2015 heeft de gemeenteraad een krediet van afgerond € 4,5 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van vervangende nieuwbouw van de (door brand verloren gegane) Bos en Duinschool. Een ondergronds gymlokaal, mede te gebruiken door de Hartenlustschool gedurende drie dagen per week, maakt onderdeel uit van de nieuwe school.

De nieuwbouw is in de 2e helft van 2016 in gebruik genomen. Het volledige krediet is op basis van voorschotbetalingen aan het bestuur uitbetaald. De definitieve afrekening van de nieuwbouw is in 2016 ontvangen. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 4.131.451,73. De afwikkeling met de verzekering is ook definitief afgewikkeld.

Status: Project is gereed. Kredieten worden bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Sparrenbosschool: nieuwbouw

Krediet

409.785

Uitgaven

409.785

De werkzaamheden (uitbreiding en renovatie/interne aanpassing) zijn medio 2014 afgerond. Het schoolbestuur heeft begin 2016 de financiële afrekening toegezonden. Naar aanleiding hiervan is ten laste van de exploitatie 2016 bij de vaststelling van de Najaarsnota 2016 een aanvullend budget van € 75.000 beschikbaar gesteld. Dit betrof een achterstallige bijdrage over de periode 2012-2014 voor onderwijskundige vernieuwingen. Het bedrag is in 2016 uitgekeerd en verantwoord in de gewone dienst bij product 11.

Status: Project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Theresiaschool: uitbreiding gymnastieklokaal

Krediet

50.000

Uitgaven

0

Ten behoeve van uitbreiding/vergroting van het gymlokaal is een voorbereidingskrediet van

€ 50.000 beschikbaar gesteld. Naar de mening van het schoolbestuur kan de uitbreiding alleen door algehele vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd. De voorziening kan zowel bovengronds (het schoolterrein dient dan te worden uitgebreid) als ondergronds worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat een eventueel nieuw (groter) gymlokaal gedurende twee dagen per week door leerlingen van de Hartenlustschool (mede)gebruikt gaat worden. Naar verwachting is met de aanpassingen een bedrag van tussen de  € 1,6 en € 2,0 mln. gemoeid. Een krediet ten behoeve van de realisatie van de nieuwe gymnastiekvoorziening c.q. aanpassingen van klaslokalen is nog niet beschikbaar gesteld. In het kader van het in 2017 op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt inhoudelijk op de kwestie ingegaan.  

Status: Project is nog in voorbereidend stadium. Krediet open houden.

Vondelschool: inpanidge aanpassing

Krediet

422.000

Uitgaven

421.900

De interne aanpassing is afgerond. De ruimtes zijn in gebruik genomen en de noodlokalen verwijderd. De uitgaven voor het project zijn met een totaal van € 421.900 binnen het krediet gebleven.

Status: Project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Koningin Wilhelminaschool: uitbreiding

Krediet

400.000

Uitgaven

0

Ten behoeve van een permanente uitbreiding van de Kon. Wilhelminaschool te Overveen (met ca. 200 m2) is een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld. De omgevingsvergunning is verleend. De uitbreiding zou bij aanvang van het schooljaar 2017/2018 in gebruik moeten kunnen worden genomen. Het bestuur heeft in de loop van 2016 laten weten dat het beschikbare bedrag volstrekt ontoereikend is. Volgens het schoolbestuur hangt dit samen met:

  1. Discrepantie tussen van gemeentewege beschikbaar gestelde normbedrag(en) en het bouwkostenbesluit;
  2. Bestaande architectuur;
  3. Specifieke locatie van de uitbreiding, welke moeilijk bereikbaar is.

Door het bestuur is gevraagd om een aanvullend bedrag van afgerond € 150.000,--. Op elk van de 3 hiervoor genoemde punten is aan het schoolbestuur om een inhoudelijke toelichting gevraagd. Na ontvangst hiervan wordt een en ander ter advisering aan een extern bureau voorgelegd. In de loop van 2017 wordt op het verzoek van het schoolbestuur teruggekomen. Waarschijnlijk in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het schoolbestuur heeft aangegeven te overwegen, vooruitlopend op een besluit van de gemeente met betrekking tot het verzoek om aanvullende bekostiging, zo spoedig mogelijk met de uitbreiding te starten (en het verschil uit eigen middelen bij te passen).   

Het schoolbestuur is nog niet met de uitbreiding gestart. Dit houdt in dat langer dan voorzien gebruik dient te worden gemaakt van bij de school geplaatste noodlokalen. In het kader van de Voorjaarsnota 2017 wordt met betrekking tot de (aanvullende) bekostiging van de tijdelijke huisvesting een voorstel gedaan.       

Status: Project is nog in voorbereidend stadium. Krediet open houden.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Renovatie asfalt voetpaden

Krediet

239.000

Uitgaven

238.999

De herinrichting is in 2016 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. De uitgaven voor het project zijn met een totaal van € 238.199 binnen het krediet gebleven.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Wegreconstructie Leeuwerik- en Nachtegaallaan

Krediet

490.150

Krediet

-95.150

Uitgaven

366.401

Inkomsten

-95.150

Het project is in juni 2016 afgerond. De kosten zijn ruim binnen het beschikbare krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 366.401. Bij de provincie is een verzoek tot definitieve vaststelling van het subsidiebedrag ingediend. Uitbetaling van het berekende resterend subsidie-bedrag ad € 19.030 wordt verwacht in 2017 en is als nog te ontvangen bijdrage in de administratie 2016 opgenomen.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Herinrichting Brederodelaan 2013/2014/2015

Krediet

1.648.500

Krediet

-750.000

Uitgaven

1.649.202

Inkomsten

-750.000

Project is in oktober 2016 afgerond. De kosten zijn nagenoeg binnen het krediet gebleven en worden met een minimale overschrijding vastgesteld op een totaal van € 1.649.202. Uitbetaling van het berekende resterend subsidiebedrag ad. € 150.000 door de provincie wordt verwacht in 2017 en is als nog te ontvangen budget in de administratie 2016 opgenomen.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Renovatie voetpaden Spechtlaan

Krediet

34.617

Uitgaven

34.617

Project is in het voorjaar 2016 afgerond in combinatie met de vervanging van de riolering. Inmiddels is het ook afgerekend. Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is het krediet definitief verlaagd naar€ 34.617.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Renovatie voetpaden Dennenweg

Krediet

100.000

Uitgaven

100.000

De herinrichting is in 2016 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. De uitgaven voor het project zijn met een totaal van € 100.000 binnen het krediet gebleven.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Renovatie voetpaden Oosterduinweg

Krediet

81.000

Uitgaven

0

Project is uitgevoerd in de periode oktober-december 2016. De financiële afronding hiervan vindt plaats in het eerste kwartaal 2017.

Status: Het project wordt in 2017 financieel afgewikkeld. Krediet open houden.

Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg

Krediet

100.000

Uitgaven

15.604

Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding van de rioolvervanging en wegreconstructie van de Vogelenzangseweg (dorp), o.a. milieukundige en verkeerstechnische onderzoeken en bestekvoorbereiding. Participatietraject is gestart in november 2016. Ontwerp en bestekvoorbereiding vinden plaats in 2017. Naar verwachting wordt het werk in 2018 uitgevoerd.

Status: Project is in voorbereidende fase. Krediet open houden.

Herinrichting Ernst Casimirlaan

Krediet

158.000

Uitgaven

138.120

De herinrichting is in 2016 afgerond. Project kan worden afgesloten. De kosten zijn met een totaal van € 138.120 ruim binnen het krediet gebleven.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Aanleg ligplaatsen

Krediet

140.000

Uitgaven

239

De raad heeft ingestemd met de vaststelling van de Ligplaatsenverordening. Daarbij is verzocht om een zorgvuldige invoering. Vervolgens is er voor gekozen om deze invoering interactief te doen. Dit houdt in dat wij aan alle aanwonenden de gelegenheid hebben geboden aan te geven waar men de ligplaatsen wil. Met gebruikmaking van alle reacties zal het college een aanwijzingsbesluit nemen. Vervolgens wordt alles gepubliceerd en zal het systeem daadwerkelijk in werking treden. Gezien de ingekomen reacties is mogelijk nog een aanpassing van de verordening noodzakelijk. Deze zal dan aan uw raad worden aangeboden. Momenteel wordt het systeem voor de administratieve verwerking van de vergunningen ontworpen en de aanleg van de plaatsen voorbereid. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen.

De invoeringsdatum is nu naar verwachting het voorjaar 2017. De verwachting is dat het project in het 4e kwartaal van 2017 kan worden afgesloten.

Status: Het project loopt tot in 2017. Krediet nog open houden.

Aanleg ondergrond kunstgrasvelden

Krediet

400.000

Uitgaven

327.911

In 2015 zijn subsidieaanvragen voor de ondergrond in verband met de aanleg van kunstgras van de voetbalvereniging BVC en de hockeyclub Bloemendaal toegewezen. Deze projecten zijn afgerond. In 2016 is geen beroep meer gedaan op dit krediet. De kosten zijn met een totaal van     € 327.911 ruim binnen het krediet gebleven. Nieuwe aanvragen voor een bijdrage worden binnen de gestelde criteria beoordeeld en zo nodig opgenomen in het jaarlijks vast te stellen Investeringsprogramma. Voorgesteld wordt het krediet per 31 december 2016 af te sluiten en definitief vast te stellen op de werkelijke uitgaven van € 327.911. In 2017 start het eerste jaar van afschrijving.

Status: Projecten zijn gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening afgesloten.

Renovatie veld 2 SV Vogelenzang

Krediet

80.592

Uitgaven

79.869

De renovatie van het tweede veld van de vereniging is afgerond. De totale uitgaven voor het project komen uit op een totaal van € 79.869. Dit was hoger dan het oorspronkelijke krediet van   € 64.130. De reden hiervan is dat tijdens de uitvoering van het project werd geconstateerd dat de hoofdaansluiting van de drainage vervangen moest worden. Hierover is uw raad bij brief van 3 mei 2016 geïnformeerd. Bij de vaststelling van de Najaarsnota 2016 is hiervoor een aanvullend krediet van € 16.462 beschikbaar gesteld.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Rioolvervanging Brederodelaan (incl. Sterreboslaan € 94.928)

Krediet

1.041.596

Uitgaven

1.041.240

Uitvoering van het project heeft in combinatie met het project Herinrichting Brederodelaan (021040115) plaatsgevonden en is in oktober 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 1.041.240.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Rioolvervanging Leeuwerikenlaan

Krediet

743.320

Uitgaven

743.320

Uitvoering van het project heeft in combinatie met het project Wegrecontructie Leeuwerik- en Nachtegaallaan (021040113) plaatsgevonden en is in juni 2016 afgerond. De kosten zijn nagenoeg binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 743.320.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Rioolvervanging Mollaan

Krediet

0

Uitgaven

0

Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is besloten het krediet voor dit project in te trekken, omdat bij nader onderzoek is geconstateerd dat de vervanging op korte termijn nog niet noodzakelijk was. Vervanging wordt in toekomst opnieuw in het gemeentelijk rioleringsplan opgenomen.

Status: Het project en het daaraan gekoppelde krediet zijn vervallen.  

Rioolvervanging Zonnehof

Krediet

56.173

Uitgaven

55.645

Het project is in 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 55.645.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Hoofdgemalen mechanisch elektrisch (2014)

Krediet

61.943

Uitgaven

48.414

Het project is in 2016 afgerond. De kosten zijn ruim binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 48.414. Resterend kredietbudget vervalt. In het vGRP 2017-2021 wordt een geactualiseerde planning en kredietraming voor hoofdgemalen opgenomen.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Minigemalen mechanisch elektrisch (2014)

Krediet

49.964

Uitgaven

49.964

Het project is in 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 49.964. In het vGRP 2017-2021 wordt een geactualiseerde planning en kredietraming voor minigemalen opgenomen.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Rioolvervanging Dennenweg

Krediet

141.498

Uitgaven

141.498

Het project is in 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 141.498.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Rioolvervanging Kinheimweg

Krediet

141.213

Uitgaven

7.920

Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. De verdere uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het voorjaar 2017.

Status: Het project wordt volgens planning in 2017 afgerond. Krediet open houden.

Rioolvervanging Oosterduinweg

Krediet

212.055

Uitgaven

179.013

Het project is combinatie met project Renovatie voetpaden Oosterduinweg (021040118) in oktober-december 2016 afgerond. De financiële afwikkeling vindt plaats in het eerste kwartaal van 2017 plaats.

Status: Het project is afgerond, maar nog niet financieel afgewikkeld. Krediet open houden.

Rioolvervanging Schulpweg

Krediet

64.549

Uitgaven

64.061

Het project is in 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 64.061.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Rioolvervanging Spechtlaan

Krediet

62.328

Uitgaven

62.328

Het project is in het voorjaar 2016 afgerond in combinatie met het project Renovatie voetpaden Spechtlaan. Inmiddels is het ook afgerekend en zijn de kosten vastgesteld € 62.328. Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is het krediet verlaagd tot € 62.328.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Hoofdgemalen mechanisch elektrisch (2015)

Krediet

47.582

Uitgaven

0

Ten laste van dit krediet zijn in 2016 geen lasten geboekt. In het vGRP 2017-2021 wordt een geactualiseerde planning en kredietraming voor hoofdgemalen opgenomen. Om die reden worden ten laste van dit krediet geen kosten meer geboekt en kan het vervallen.

Status: De investering wordt ingetrokken. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Minigemalen mechanisch elektrisch (2015)

Krediet

49.964

Uitgaven

11.196

Het project is in 2016 afgerond. De kosten zijn ruim binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 11.196. Resterend investering vervalt. In het vGRP 2017-2021 wordt een geactualiseerde planning en kredietraming voor minigemalen opgenomen.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Rioolvervanging Ernst Casimirlaan

Krediet

163.000

Krediet

-43.000

Uitgaven

163.000

Inkomsten

-43.000

De vervanging van de riolering is in combinatie met het project Wegreconstructie Ernst Casimirlaan (021040122) in 2016 uitgevoerd en afgerond. De kosten en geraamde inkomsten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van respectievelijk van €163.000 en -€43.000.

Status: Het project is gereed. Kredieten worden bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Regenwaterriool Brederodelaan (incl. Sterreboslaan € 69.486)

Krediet

549.909

Uitgaven

549.383

Uitvoering van het project heeft in combinatie met het project Herinrichting Brederodelaan (021040115) plaatsgevonden en is in oktober 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 549.383.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Regenwaterriool Leeuwerikenlaan

Krediet

531.480

Uitgaven

531.480

Uitvoering van het project heeft in combinatie met het project Wegrecontructie Leeuwerik- en Nachtegaallaan (021040113) plaatsgevonden en is in juni 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 531.480.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Regenwaterriool Zonnehof

Krediet

37.750

Uitgaven

37.750

Uitvoering van het project heeft in combinatie met het project Rioolvervanging Zonnehof (072200154) plaatsgevonden en is in 2016 afgerond. Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is het oorspronkelijk krediet van € 42.555 verlaagd met € 4.805 tot het totaal van de werkelijke projectkosten van € 37.750.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Regenwaterriool Dennenweg

Krediet

106.953

Uitgaven

106.953

Uitvoering van het project heeft in combinatie met het project Rioolvervanging Dennenweg (072200160) plaatsgevonden en is in 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 106.953.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Regenwaterriool Kinheimweg

Krediet

113.808

Uitgaven

0

Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. De verdere uitvoering dit project vindt plaats in combinatie met het project Rioolvervanging Kinheimweg (072200162) en is voorzien in het voorjaar 2017.

Status: Het project wordt volgens planning in 2017 afgerond. Krediet open houden.

Regenwaterriool Schulpweg

Krediet

45.888

Uitgaven

45.888

MUitvoering van het project heeft in combinatie met het project Rioolvervanging Schulpweg  (072200164) plaatsgevonden en is in 2016 afgerond. De kosten zijn binnen het krediet gebleven en worden vastgesteld op een totaal van € 45.888.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Regenwaterriool Spechtlaan

Krediet

47.219

Uitgaven

47.219

Uitvoering van het project heeft in combinatie met het project Rioolvervanging Spechtlaan (072200165) plaatsgevonden en is in 2016 afgerond. Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is het oorspronkelijk krediet van € 69.567 verlaagd met € 22.348 tot het totaal van de werkelijke projectkosten van € 47.219.

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Pompen diepdrainage (2013)

Krediet

57.228

Uitgaven

4.285

Geplande (jaar)activiteiten binnen het project zijn in 2016 deels afgerond. De kosten hiervan blijven ruim binnen het krediet en worden vastgesteld op een totaal van € 4.285. Restant investering vervalt. In het vGRP 2017-2021 wordt een geactualiseerde planning en kredietraming voor Pompen diepdrainage opgenomen.  

Status: Het project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Pompen diepdrainage (2014)

Krediet

57.228

Uitgaven

0

Geplande (jaar)activiteiten zijn en worden binnen dit project niet meer uitgevoerd. Er zijn en komen ook geen uitgaven ten laste van het krediet. Dit krediet komt te vervallen. In het vGRP 2017-2021 wordt een geactualiseerde planning en kredietraming voor Pompen diepdrainage opgenomen.  

Status: Het project vervalt. Bij vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt krediet afgesloten.

Drainage Bennebroek (2014)

Krediet

0

Uitgaven

0

De aanleg/vervanging van drainage in Meerwijk deel 1 wordt in het nieuwe vGRP 2017-2021 met een geactualiseerd krediet opgenomen. Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is besloten het onderhavige krediet te laten vervallen.

Status: Project is ingetrokken. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Duiker Iepenlaan-Delftlaan

Krediet

231.105

Uitgaven

0

Betreft aanleg nieuwe verbinding tussen spoorsloot Iepenlaan en de Delft ter hoogte van de Kleverlaan. Planning voor uitvoering wordt in overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. Deze is nog niet bekend. Krediet openhouden voor uitvoering.

Status: Uitvoering van het project is nog niet bekend. Krediet open houden.

Verbetering watersysteem Zomerzorgerlaan/Donkerelaan (incl. Caprera/Brederodelaan € 39.288 en Caprera/Wildhoef € 50.000)

Krediet

719.288

Krediet

-315.000

Uitgaven

741.636

Inkomsten

-395.531

Het project is uitgevoerd in 2015-2016 in combinatie met andere rioleringsprojecten in de Brederodelaan en in 2016 afgerond. De kosten hebben het krediet beperkt overschreden en worden vastgesteld op een totaal van € 741.636. De berekende nog te ontvangen bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland is gedeclareerd en als nog te ontvangen op geboekt. Deze wordt in de eerste helft van 2017 door Rijnland vastgesteld en betaald.

Status: Projecten zijn gereed. Kredieten worden bij vaststelling van jaarrekening 2016 afgesloten.

Drainage Kinheimweg

Krediet

26.555

Uitgaven

0

Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. Er zijn in 2016 nog geen kosten geboekt. De uitvoering dit project vindt plaats in combinatie met de projecten Rioolvervanging en Regenwaterriool Kinheimweg (072200162 en 073000009) is voorzien in het voorjaar 2017.

Status: Het project wordt volgens planning in 2017 uitgevoerd. Krediet open houden.

Pompen diepdrainage (2015)

Krediet

57.228

Uitgaven

0

Geplande (jaar)activiteiten zijn en worden binnen dit project niet meer uitgevoerd. Er zijn en komen ook geen uitgaven ten laste van het krediet. Dit krediet komt te vervallen. In het vGRP 2017-2021 wordt een geactualiseerde planning en kredietraming voor Pompen diepdrainage opgenomen.  

Status: Het project vervalt. Bij vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt krediet afgesloten.

Drainage Bennebroek (2015)

Krediet

0

Uitgaven

0

De aanleg/vervanging van drainage in Meerwijk deel 2 wordt in het nieuwe vGRP 2017-2021 met een geactualiseerd krediet opgenomen. Bij vaststelling van de Najaarsnota 2016 is besloten het onderhavige krediet te laten vervallen.

Status: Project is ingetrokken. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

11.50 Vervoermiddelen

WPL pick-up

Krediet

60.000

Uitgaven

0

De vervangingsaanschaf is al meerdere jaren uitgesteld en blijft afhankelijk van ontwikkelingen binnen de personele formatie. Voornemen is de investering uit te voeren in 2017.

Status: Uitvoering is gepland voor 2017. Krediet open houden.

WPL pick-up

Krediet

36.564

Uitgaven

36.564

Vervangende machine is 16 februari 2016 afgeleverd en in gebruik genomen. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 is het oorspronkelijk krediet van € 95.000 op basis van de werkelijke kosten verlaagd naar € 36.564.

Status: Project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

1 opzichtersauto Kangoo

Krediet

31.500

Uitgaven

0

Betreft vervanging van de opzichtersauto. De voorkeur gaat uit naar volledig elektrisch en de enige optie op dit moment is de Renault Kangoo ZE. Hierop wordt ingezet als de toestemming voor de wijze van aanbesteding is goedgekeurd. Ook is vertraging ontstaan door spoedvervanging van een ander voertuig. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vervanging in het eerste kwartaal 2017.

Status: Aanschaf in 1e kwartaal 2017. Krediet open houden.

WPL Ford transit

Krediet

31.500

Uitgaven

0

Betreft vervanging van een pick-up. Wordt een bestelauto met brandstofmotor voor gecombineerd gebruik samen met het team Weg en Water. Er is vertraging ontstaan door spoedvervanging van een ander voertuig. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vervanging in het eerste kwartaal 2017.

Status: Aanschaf in 1e kwartaal 2017. Krediet open houden.

Aanschaf 2e hands heftruck

Krediet

25.000

Uitgaven

25.000

In 2016 heeft de aanschaf plaatsgevonden en is het beschikbare krediet op basis van de werkelijke kosten volledig benut.

Status: Aanschaf is afgerond. Krediet wordt bij vaststelling van jaarrekening 2016 afgesloten.

11.60 Computers

Applicatie publiekszaken/digitaal loket

Krediet

50.000

Uitgaven

10.313

Er is een update voor de burgerzakenapplicatie van Pink Roccade aangeschaft  voor een periode van 3 jaar. Deze update faciliteert efficiëntere werkprocessen en maakt uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk.

Het doel is door middel van de update te komen tot een modernisering van de burgerzakenapplicatie.  Deze  innovatieve applicatie sluit aan op de mogelijkheden van E-dienstverlening en is tevens BRP-proof op het moment dat de landelijke voorzieningen worden ingevoerd.

Status: Installatie/implementatie vindt plaats in 2017. Investering wordt in 2017 afgesloten.

Applicatie publiekszaken/digitaal loket

Krediet

100.000

Uitgaven

99.405

Het zaakgericht werken met behulp van het programma Mozard is een belangrijke randvoorwaarde voor de verbetering van de dienstverlening. Met de implementatie hiervan is gestart en met de start van de nieuwe afdeling Dienstverlening in juni 2015 is de eerste fase afgerond. De kosten van het afgeronde project zijn met een totaal van € 99.405 binnen het krediet gebleven. In 2016 en 2017 wordt het zaaksysteem gemeente breed uitgerold. Eerste doel is het uitfaseren van het DMS Corsa. Daarna wordt de online dienstverlening verder uitgebreid en ingezet op het verbeteren van de efficiency en kwaliteit van de werkprocessen. Er blijft de komende jaren veel capaciteit nodig voor de inrichting en het beheer van het zaaksysteem Mozard.

Status: Het project is afgerond. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

11.70 Overige machines/apparaten/installaties

Vervangen tankinstallatie

Krediet

40.000

Uitgaven

37.612

De tankinstallatie is geleverd en in 2016 geplaatst. Er dienen nog enkele kleine aanpassingen te gebeuren, maar deze zijn weersafhankelijk en worden nog uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. De kosten van het project blijven met een totaal van € 37.613 binnen het krediet.

Status: Project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Aanschaf mobiele apparatuur BOA’s

Krediet

28.665

Uitgaven

28.390

Begin 2016 is voor de BOA’s nieuwe mobiele apparatuur aangeschaft. Deze is gekoppeld aan nieuwe programmatuur van Sigmax City Control 6. De aanbesteding hiervan is in 2015 samen met de gemeente Heemstede uitgevoerd, zodat vanaf 2016 in beide gemeenten met dezelfde programmatuur en handhelds wordt gewerkt. Het project is in 2016 definitief afgerond. De kosten van het project zijn met een totaal van € 28.390 binnen het krediet gebleven.

Status: Project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Verkeersregelinstallaties 2016

Krediet

100.000

Uitgaven

104.192

De vervanging van de hele verkeersregelinstallatie (masten, lantaarns, detectielussen en regel-automaat) op de kruising Rijksstraatweg-Zwarteweg-Bennebroekerlaan te Bennebroek is in 2016 afgerond. De kosten van het project komen uit op een totaal van € 104.192 en leiden tot een lichte overschrijding van het krediet.

Status: Project is gereed. Krediet wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2016 afgesloten.

Vervangen ondergrondse glas-/papierbakken

Krediet

50.000

Uitgaven

0

De uitvoering van dit project was gepland voor 2016. Dit heeft echter vertraging opgelopen. Offertes zijn ontvangen en opdrachtverstrekking staat in planning voor 2017.

Status: Project loopt door in 2017. Krediet open houden.

11.90 Overig