Jaarverslag 2016

Leeswijzer

A.   Indeling jaarverslag 2016 volgt begroting 2016

Hoewel het jaarverslag 2016 net als de begroting 2017 digitaal wordt gepubliceerd, volgt de indeling de begroting 2016 die is opgesteld volgens de 'oude BBV structuur'. Vanaf 2017 is de financiële wetgeving veranderd en is sprake van onder meer een andere programma- en administratieve indeling.

In het jaarverslag en de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. Het jaarverslag is opgebouwd uit twee delen:

  1. de programmaverantwoording.
  2. de verplichte paragrafen.

De programmaverantwoording vormt het beleidsinhoudelijke deel van het jaarverslag. Hier geven we aan welke activiteiten zijn uitgevoerd en wat we hebben bereikt in 2016. Ook vindt u relevante kengetallen aan waaronder informatie over de prestatie-indicator ‘Waar staat je gemeente’.

Verder vindt u een overzicht van de totaalcijfers van de programma’s en de opbouw van de programma’s in producten. Budgetverschillen tussen de werkelijk gerealiseerde baten en lasten en de laatst vastgestelde begroting na wijziging worden per programma weergegeven en toegelicht. Tot slot vindt u de verplichte paragrafen.

De jaarrekening is opgebouwd uit:

  1. balans (incl. waarderingsgrondslagen, overzicht reserves en voorzieningen met toelichting);
  2. overige overzichten waaronder het overzicht van baten en lasten en het overzicht van incidentele baten en lasten.

De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en de af- en toename van de reserves en voorzieningen ten opzichte van de begroting wordt toegelicht.

Bedragen zijn afgerond op € 1.000 tenzij anders is vermeld. In de bijlagen vindt u aanvullende informatie .

B.   Vergelijking resultaten rekening met vastgestelde begroting na wijziging.

Bij de programma’s worden de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting toegelicht. De uitkomsten van de werkelijke baten en lasten worden vergeleken met de vastgestelde begroting na wijziging. Dit is de door uw raad vastgestelde programmabegroting 2016 plus de begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen zijn met name aan uw raad voorgelegd bij de Voor- en Najaarsnota. Daarnaast is de programmabegroting tussentijds gewijzigd naar aanleiding van separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze documenten is ook aangegeven hoe de betrokken lasten en baten worden verrekend/gedekt.

C.   Personeelslasten en kantoorkosten (overhead)

De salarissen en de overhead worden in de begroting en jaarrekening verzameld op zogenoemde kostenplaatsen en vervolgens aan de programma’s toegerekend op basis van de kostenverdeelsleutel inzet/uren vermenigvuldigd met een gemiddeld ambtelijk uurtarief op concernniveau. Zie 'kostenplaatsen' bij 'overige overzichten' van de jaarrekening.

D.   Toelichting cijfermatige overzichten

Het rekeningresultaat wordt in de jaarrekening in verschillende overzichten nader gespecificeerd en toegelicht. Er wordt een toelichting gegeven op overschrijdingen en/of onderschrijdingen van meer dan € 50.000. Het gaat hier om afwijkingen van de zogenoemde ‘out of pocket kosten’ (= leveranties van derden) en niet om de interne kosten zoals personeels- en kapitaallasten.

E.    Afrondingsverschillen

De programmabegroting en jaarrekening worden wat betreft het cijfermatige deel grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Als gevolg hiervan kunnen afrondingsverschillen ontstaan.