Jaarverslag 2016

Overzicht

Naast de nieuwe WMO en Jeugdzorg vormt de Participatiewet de derde decentralisatie binnen het sociale domein. Zoals ook in het programma 'Maatschappelijke ondersteuning' geschetst, vormen het Beleidsplan Sociaal domein en de hieruit voortvloeiende verordeningen de basis voor het beleid voor de komende jaren.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN