Jaarverslag 2016

Financiën

  Wat mag het kosten?

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-8.151

-8.647

-8.383

264

Baten

737

757

817

60

Resultaat voor reservering

-7.413

-7.890

-7.566

323

Toevoeging aan de reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan de reserves

25

25

3

-22

Resultaat na reservering

-7.388

-7.865

-7.563

302

Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

09 . OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-2.612

-2.665

-2.609

56

18A. ALGEMEEN BESTUUR

-3.072

-3.399

-3.212

187

19 . BURGERZAKEN EN RECEPTIES

-1.205

-1.264

-1.210

54

20 . COMMUNICATIE

-499

-537

-533

4

Totaal

-7.388

-7.865

-7.563

302

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Bestuur, organisatie en dienstverlening

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Openbare orde en veiligheid

Lokaal veiligheidsbeleid: o.a. cameratoezicht kop Zeeweg en verkeersregelaars strand.

 -/-

                           41.000

Lokale veiligheidsmonitor.

 +/+

                        11.000

Bijdrage veiligheidsregio.

 +/+

                          16.000

Rampen oefeningen.

 +/+

                          12.000

Personele inzet parkeren.

+/+

17.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

+/+

41.000

Algemeen bestuur

Representatiekosten en recepties.

+/+

                             31.000

Lagere kosten digitale dienstverlening, uitvoering loopt door in 2017.

+/+

                             31.000

+/+

10.000

Dienstverleningsconcept. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017.

+/+

20.000

Frictiekosten reorganisatie. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017.

+/+

155.000

Lagere kosten invoering wabo/durp/bag: de processen van Heemstede en Bloemendaal moeten eerst op elkaar afgestemd worden waardoor de uitvoering plaatsvindt in 2017. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017.

+/+

46.000

Mutaties wachtgeld/appa.

-/-

155.000

Controle accountant.

-/-

34.000

Bijzondere vergoedingen gemeenteraad.

+/+

32.000

Huur grond en erfpacht.

+/+

20.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

+/+

62.000

Burgerzaken en recepties

Bureaubehoeften en materialen.

 +/+

                           10.000

Het budget Verkiezingen (referendum) gaat uit van jaarlijks 1 verkiezing en 1 referendum. In 2016 is in april het Oekraïne referendum gehouden.

+/+

44.000

Totaal

+/+

54.000