Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

Herijking taakstellingen bij Voorjaarsnota en begroting 2017.

In de Meerjarenbegroting 2017-2020 is de taakstelling verder teruggebracht van € 312.000 naar ongeveer €106.000.

Na het bekend worden van de herziene BBV wordt de raad een voorstel gedaan hoe e.e.a. ingevoerd wordt.

De begroting 2017 is compact, toegankelijk en digitaal beschikbaar gemaakt conform de eisen van de nieuwe BBV.

Verbonden partijen leveren tijdig de vereiste informatie aan.

In 2016 is een start gemaakt met een nieuwe manier om ‘grip te krijgen op samenwerking’.

Het vaststellen door de raad van de dereguleringsvoorstellen ten aanzien van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

In de vergadering van 22 december 2016 is de Algemene plaatselijke verordening 2017 vastgesteld. In het kader van deregulering is een aantal artikelen geschrapt. Ook is een aantal artikelen gewijzigd.

Uitvoering plan doorontwikkeling organisatie, in samenhang met het traject 'Huis van de democratie'.

In de tweede helft van 2016 is het werk van pijlergroepen grotendeels afgerond.

Integraal Handhavingsbeleid

Voorkomen en bestrijden van o.a. parkeer-overlast, vandalisme, geluidsoverlast, illegaal bouwen, bestemmingsplan bepalingen en drankgebruik door jongeren.

Het aantal geregistreerde vernielingen aan auto’s is gedaald van 76 in 2015 naar 61 in 2016. Het aantal overige geregistreerde vernielingen is gedaald van 59 in 2015 naar 53 in 2016.

Jaarlijks verslag ‘aan de dorpen’ van de handhavingsresultaten

Er zijn geen naleeftekorten gemeld. De evaluatie van toezicht en handhaving wordt jaarlijks bekendgemaakt op de site. Nieuwe onderwerpen voor toezicht komen in het uitvoeringsprogramma.

Opstellen veiligheidsanalyse en actualiseren veiligheidsbeleid.

Huidige veiligheidsbeleid loopt tot 2018. In 2018 vindt actualisatie plaats, mede n.a.v. de veiligheidsanalyse.

Informatievoorziening en ICT

Eind Q1 2016 is het informatie beleid bestuurlijk vastgesteld

In 2016 is het Informatiebeleidsplan 2016-2020 bestuurlijk vastgesteld.

Voor eind 2016 zijn alle werkprocessen zaakgericht opgezet en worden ondersteund door Mozard.

Een groot deel van de dienstverlenings- processen zijn in 2016 ingericht in Mozard. De overige werkprocessen volgen in 2017, zodat Corsa verder kan worden uitgefaseerd.

Eind Q1 2016: Principebesluit over vervanging software voor Burgerzaken in relatie tot de BRP.

Eind 2016 is de overeenkomst ondertekend voor de aanschaf van iBurgerzaken. De implementatie hiervan vind begin 2017 plaats.

Eind Q2 2016: de BGT wordt goed benut in verschillende werkprocessen.

Bloemendaal is in 2016 BGT proof en aangesloten op de Landelijke Voorziening.

Eind Q2 2016: GRIT levert passende dienstverlening en het initiële bedrijfsplan is geactualiseerd in een concept jaarplan/begrotingsvoorstel.

De dienstverlening door GRIT vraagt nog de nodige aandacht. Er zijn concrete maatregelen genomen om de GRIT organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Eind Q3 2016: in samenwerking met GRIT is uitwerking gegeven aan het beveiligingsbeleid en de daarbij behorende maatregelen zijn uitgevoerd.

Bloemendaal en Heemstede hebben vanaf 2016 een gezamenlijke CISO (chief information security officer). De CISO is verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid en de melding van datalekken.

Doorontwikkeling nieuwe dienstverleningsorganisatie:

Verbetering werkprocessen (klantgericht, doelmatig en doeltreffend).

De meeste werkprocessen van burgerzaken, de servicebalie en het TIC zijn ingericht in Mozard.

Verbetering dienstverlenings-vaardigheden.

In 2016 zijn de medewerkers die dagelijks te maken hebben met klantcontacten individueel gecoachd. Daarnaast zijn er leergangen gevolgd voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.

Digitale statusinformatie via de website.

Door het gebruik van Mozard wordt digitale statusinformatie met de klant uitgewisseld.

Meer e-formulieren.

Aanvragen voor producten en diensten wordt vrijwel uitsluitend nog via webformulieren gedaan.

Dienstverlening op locatie.

Dienstverlening op locatie is nog in onderzoek. Hiervoor wordt in 2017 aangesloten bij een pilot voor het bezorgen van waardepapieren.

Kanaalsturing.

In 2016 is een start gemaakt om het aantal klantcontacten via email te vervangen door het invullen van een webformulier (contactformulier). In 2016 is onderzoek gedaan naar de behoefte van burgers naar  communicatie via social media.

Burger- en overheidsparticipatie en communicatiebeleid

Uitvoeren en implementeren van het vernieuwde beleid voor burger- en overheidsparticipatie.

Er is een handreiking vastgesteld door de raad. Een nieuwe werkwijze is geïntroduceerd binnen de gemeente. De evaluatie is opgezet in 2016.

Uitvoeren vernieuwd communicatiebeleid.

Het communicatiebeleid is gericht op het communicatiever maken van de organisatie. Onder andere zijn schrijftrainingen ingezet en een deel van de standaardbrieven zijn herschreven.

Uitvoering digitale burgerpeiling.

Er is een proef geweest voor een digitale burgerpeiling. Hierop hebben 423 inwoners gereageerd.

Specifieke aandacht voor raadscommunicatie, zowel projectmatig (raadslid in de klas, politieke jongerendag) als actief door het beleggen van persmomenten voor de raad, een actueel RIS en het bezoeken aan de dorpskernen.

Er hebben 12 basisscholen meegedaan aan raadslid in de klas. Van 10 basisscholen zijn leerlingenraden geïnstalleerd.

Kengetallen

Overige kengetallen op jaarbasis

2016

2017

Formatie per 1.000 inwoners

6,71

6,96

Bezetting per 1.000 inwoners

6,59

6,79

% externe inhuur

12,50%

In bovenstaande tabel zijn enkele kengetallen opgenomen die vanaf 2017 verplicht worden. Voor 2016 was voor deze kengetallen geen raming opgenomen. De formatie en bezetting in 2016 per 1.000 inwoners ligt iets onder de raming voor 2017.

Waar staat je gemeente?

 

Prestatie-indicator

Bloemendaal resultaat 2013

Bloemendaal resultaat 2016

Gemiddelde gemeenten
< 25.000 inw.

Burgertevredenheid over gemeentelijke prestaties en dienstverlening

Kiezer

5,6

4,8

5,9

Klant

7,6

8,1

7,8

Onderdaan

6,4

6,2

6,3

Partner

5,7

5,4

5,8

Wijkbewoner

7,0

7,0

7,0

Veiligheid in de buurt

Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid

6,4

6,3

6,4

Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid

6,0

5,7

5,9

Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale leefbaarheid en veiligheid in de buurt

5,7

5,5

5,7

Bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast en veiligheid in de buurt

6,7

6,5

6,7

Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt

6,2

6,1

6,2

De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid

5,8

5,7

5,8

Leefbaarheid in de buurt

8,0

8,0

7,6