Jaarverslag 2016

Financiën

  Wat mag het kosten?

Maatschappelijke ondersteuning

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-6.637

-6.535

-5.364

1.171

Baten

654

654

457

-197

Resultaat voor reservering

-5.983

-5.881

-4.907

974

Toevoeging aan de reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan de reserves

0

0

0

0

Resultaat na reservering

-5.983

-5.881

-4.907

974

Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

13 . OUDEREN

0

0

0

0

14A. OVERIGE ZORG EN WELZIJN

-5.983

-5.881

-4.907

974

17 . SUBSIDIES

0

0

0

0

Totaal

-5.983

-5.881

-4.907

974

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

 

Maatschappelijke ondersteuning

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Product 14A: Overige zorg en welzijn

IASZ voert voor de gemeente Bloemendaal de WMO huishoudelijke hulp, PGB budget, rolstoelen en woonvoorzieningen uit. Uit de jaarrekening opgesteld door IASZ blijkt dat er in 2016 minder is uitgegeven dan geraamd. Deze lagere uitgaven betreffen apparaatskosten + € 9.000, WMO huishoudelijke hulp + € 169.000, PGB budgetten + € 155.000, vervoer + € 74.000, rolstoelen + € 71.000 en woonvoorzieningen + € 161.000. Daarnaast lagere eigen bijdrage WMO huishoudelijke hulp, leef- en woonvoorzieningen - € 225.000.

 +/+

413.000

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO in plaats van het Rijk. Het Rijk heeft aan de gemeente een integratie uitkering WMO verstrekt. Het verschil van + 582.537 tussen de werkelijke inkomsten ad. € 2.074.472 en de werkelijke uitgaven ad.  1.491.935 zal via saldobestemming jaarrekening worden gestort in de reserve sociaal domein.

+/+

583.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

-/-

22.000

Totaal

 +/+

974.000