Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

Algemene voorzieningen

Evaluatie/inventarisatie bestaande algemene voorzieningen om dubbelingen en leemtes in kaart te brengen. Hierbij betrekken we burgers, ook om de mogelijkheden te bezien algemene voorzieningen ‘zo dichtbij mogelijk’ te organiseren.

Dit is in 2016 nog niet gerealiseerd. In 2016 is er binnen het project Vitaal Vogelenzang een begin mee gemaakt.

Bekendheid geven aan het bestaan van algemene voorzieningen.

Algemene voorzieningen zijn in 2016 bekend gemaakt via de websites van de gemeente en van Welzijn Bloemendaal, via de gemeentegids en via de loketten Wmo en CJG. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Bekendheid geven aan het bestaan van een regeling voor burgerinitiatieven.

De regeling voor burginitiatieven is bekend gemaakt via de gemeentelijke website en via bloemendaalsamen.nl.

Organisatie van activiteiten omtrent  toegankelijkheid om de lokale samenleving bewust te maken van fysieke en sociale toegankelijkheid.

In 2016 organiseerde de werkgroep Toegankelijkheid Bloemendaal de jaarlijkse Dag van de Toegankelijkheid in de winkelstraat van Overveen. Een panel van ervaringsdeskundigen toetste de winkelstraat Bloemendaal Dorp. De werkgroep werkt continu aan de aanbevelingen van het onderzoek naar toegankelijkheid uit 2012.

Toegankelijkheid is een criterium bij nieuwe voorstellen en beleid.

Is bestaand beleid.

Zorg dragen voor een actuele ‘sociale kaart’.

Dit is nog niet gerealiseerd. Wordt meegenomen bij de inventarisatie van de algemene voorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen

Ten behoeve van alle overgangscliënten is in overleg met betrokkenen de zorg voor 2016 gecontinueerd.

De zorg voor overgangscliënten is in overleg gecontinueerd.

Alle ‘nieuwe’ aanvragen zijn afgedaan. Per ultimo 2016 zijn er geen wachtlijsten.

Er zijn op 31 december 2016 geen wachtlijsten.

Het Wmo-loket functioneert naar wens.

Het Wmo-loket functioneert goed en is in het cliëntervaringsonderzoek ook zo beoordeeld.

Een in principe budgettair-neutrale uitvoering, waarbij rekening is/wordt gehouden met de wijziging in de hoogte van het rijksbudget als gevolg van de invoering van het objectief verdeelmodel per 2016.

Dit is gerealiseerd.

Het nauwgezet volgen van de transformatie van het ondersteuningsaanbod door aanbieders als voorwaarde voor contractverlenging vanaf 2017.

Dit is samen met de regiogemeenten uitgevoerd.

Veilig Thuis, Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Het inrichten van een stichting Veilig Thuis in samenwerking met de gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente Haarlemmermeer.

Dit is samen met de regiogemeenten uitgevoerd.

Het opzetten van een integrale crisisdienst voor jeugd en volwassenen, die vanaf 2017 onderdeel is van Veilig Thuis.

Dit is nog niet gerealiseerd.

Het reserveren van een bedrag op de begroting 2016 voor de nieuwe stichting Veilig Thuis.

De subsidie voor de stichting Veilig Thuis is opgenomen in de begroting.

Aan alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen wordt Beschermd Wonen of Maatschappelijke opvang geboden. Er is geen sprake van wachtlijsten.

Voor inwoners van Bloemendaal waren er in 2016 geen wachtlijsten.

Vrijwilligers

Inzetten op deskundigheidsbevordering.

De Vrijwilligerscentrale Haarlem (VWC) bood in 2016 een scala aan deskundigheidsbevordering en bracht dit actief onder de aandacht van de Bloemendaalse vrijwilligers.

Informatie aan de professionals over mogelijkheden, die vrijwilligers hen kunnen bieden.

Dit is opgenomen in de prestatieafspraken met VWC.

Een digitaal systeem voor vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwilligerswerk op één centraal punt.

De website van VWC brengt vraag en aanbod samen.

Maatschappelijk ondernemen bevorderen voor projecten van relatief korte duur en eenmalige grote klussen.

Bij projecten in het sociale domein is in 2016 rekening gehouden met de maatschappelijke effecten. Voorbeeld is de tijdelijke huisvesting van statushouders.

Specifieke aandacht voor de ‘zorgvrijwilliger’ die een belangrijke rol kan spelen bij het ondersteunen en tijdelijk overnemen van taken van de mantelzorger.

In 2016 zijn zorgvrijwilligers geworven en opgeleid door Tandem.

Werken aan vrijwilligerswerk door mensen met een beperking.

Een van de speerpunten in 2016 was voor VWC het bevorderen van de inzet van kwetsbare burgers in de maatschappij. Hiertoe ondersteunde zij zowel organisaties en hun professionals als mensen met een beperking.
De werkgroep Toegankelijkheid Bloemendaal bestaat uit vrijwilligers met een beperking.

Organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersdag.

In 2016 is in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale en Welzijn Bloemendaal de jaarlijkse dag voor de vrijwilligers georganiseerd.

Mantelzorgers ondersteunen en waarderen door onder andere:

Mantelzorgers in kaart brengen.

Dit is nog niet via een brede publiekscampagne gerealiseerd.

Bieden van respijtzorg.

In 2016 zijn 5 locaties voor dagbesteding voor kwetsbare groepen geopend dan wel gecontinueerd.

Adequate advies- en informatieverstrekking.

Tandem gaf in 2016 advies en informatie aan mantelzorgers.

Laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden.

Tandem organiseert ontmoetingsmogelijk-heden. Deze zijn nog niet lokaal in Bloemendaal gerealiseerd.

Ondersteuning initiëren van mantelzorgers door vrijwilligers.

Tandem en VWC werkten in 2016 samen aan de inzet van vrijwilligers in de informele zorg. Zorgvrijwilligers en netwerkcoaches werden geworven en getraind. Dit is een continue activiteit.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid als gemeente verder vormgeven.

Dit is in 2016 nog niet gerealiseerd.

Jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

In 2016 is de jaarlijkse regionale Dag van de Mantelzorg door Tandem georganiseerd.

Mantelzorgcompliment.

De bij Tandem geregistreerde en bij Welzijn Bloemendaal bekende mantelzorgers ont-vingen in 2016 het mantelzorg-compliment.

Lokaal gezondheidsbeleid

Preventieve gezondheidszorg stimuleren door initiatieven aan te moedigen, te faciliteren/ financieren en zo nodig te coördineren.

Onderhoud AED's en bijeenkomst eenzaamheid (in kader uitvoering nota Gezondheidsbeleid).

Alcohol- en verslavingsproblematiek heeft de blijvende aandacht. Niet alleen de preventie, maar ook misbruik.

Aan Stichting Brijder is subsidie verleend voor preventieactiviteiten op het terrein van verslaving, gericht op de doelgroepen jongeren, ouders en verwanten, professionals en consumenten.

Voldoende aanbod ‘sport en bewegen’ voor mensen met een beperking organiseren.

Organisaties die dit in Bloemendaal en in de regio organiseren ontvingen in 2016 subsidie.

Senioren

Het opzetten van ontmoetingspunten.

Welzijn Bloemendaal organiseerde in 2016  ontmoetingen. Specifieke ontmoetingspunten zijn nog niet gerealiseerd.

Seniorenverenigingen, kerken en ouderenbonden spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van eenzaamheid van senioren, bij sport/bewegen en vervoer. Door bijv. financiële ondersteuning dienen zij in staat te worden gesteld hun rol te continueren.

Seniorenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden ontvingen in 2016 subsidie van de gemeente.

Subsidies

Screening subsidiebeleid op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.In 2015 screenen we het subsidiebeleid. Deze screening wordt gebruikt om bezuinigingen door te voeren in 2016 van € 45.000 oplopend tot € 50.000 in 2018.

In de raadsvergadering van 28 oktober 2015 is besloten op diverse subsidieposten te bezuinigen. Deze bezuiniging is doorgevoerd vanaf het jaar 2016. De structurele bezuiniging betreft een bedrag van € 47.584.

Kengetallen

 

Effectindicator
(wat vindt de burger ervan)

2015

2014

2013

2012

2011

Beoordeling aanvraag-procedure hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen

7,1

7,5

7,6

7,9

Beoordeling geboden hulp bij het huishouden

7,6

7,9

ZIN: 7,6
PGB: 8,0

7,7

Beoordeling kwaliteit hulpmiddelen:
Rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen

7,4

7,5

7,7

7,9

Bekendheid Wmo-raad

-

-

25%

24%

De ondersteuning helpt bij het zelfstandig kunnen blijven wonen

81%

83%

84%

81%

De ondersteuning helpt bij het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij

72%

80%

73%

80%

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Vragen

(helemaal) eens

(helemaal) oneens

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag

91%

4%

Ik werd snel geholpen

95%

3%

De medewerker nam mij serieus

92%

5%

De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar een oplossing gezocht

86%

7%

Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner

ja: 17%

nee: 83%

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed

85%

6%

De ondersteuning die ik krijg, past bij mijn hulpvraag

85%

8%

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil

88%

6%

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden

91%

3%

Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven

91%

4%