Jaarverslag 2016

Financiën

  Wat mag het kosten?

Onderwijs, jeugd, sport en cultuur

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-7.356

-7.436

-7.647

-210

Baten

817

815

722

-92

Resultaat voor reservering

-6.539

-6.622

-6.924

-303

Toevoeging aan de reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan de reserves

58

55

55

0

Resultaat na reservering

-6.481

-6.567

-6.870

-303

Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

11 . ONDERWIJS

-2.184

-2.215

-2.229

-14

12 . JEUGD

-2.885

-2.950

-3.087

-138

15 . SPORT

-441

-433

-503

-70

16 . KUNST EN CULTUUR

-970

-969

-1.051

-82

Totaal

-6.481

-6.567

-6.870

-303

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

 

Onderwijs, jeugd, sport en cultuur

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Product 11: Onderwijs

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

-/-

14.000

Product 12: Jeugd

Lagere huuropbrengst kinderopvang. Met ingang van 2017 is de begrotingsraming structureel verlaagd.

 -/-

72.000

Eind 2015 is de Stichting Kinderopvang Bennebroek failliet verklaard. In het kader van een garantstelling heeft de gemeente € 122.500 moeten betalen.

-/-

123.000

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg in plaats van het Rijk. Het Rijk heeft aan de gemeente een integratie uitkering Jeugdzorg verstrekt. Het verschil van - € 30.848 tussen de werkelijke inkomsten ad. € 2.067.955 en de werkelijke uitgaven ad. € 2.098.803 zal via saldobestemming jaarrekening worden onttrokken aan de reserve sociaal domein.

 -/-

31.000

Per saldo lagere personeelslasten

+/+

22.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

+/+

66.000

Product 15: Sport

Hogere kosten belastingen (hogere WOZ-waarden).

 -/-

10.000

Hogere onderhoudskosten sportveld Rottegat voor doorspuiten drainage (1x per 5 jaar).

-/-

17.000

Lagere onderhoudskosten sportveld cricket Vogelenzang door recente renovatie.

+/+

15.000

Hogere kosten beheerder sporthal De Kooi.

-/-

9.000

Hogere kosten OZB/rioolrechten.

-/-

29.000

Te hoog geraamde huuropbrengsten

-/-

11.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

-/-

9.000

Product 16: Kunst en cultuur

Niet gerealiseerde eenmalige ombuiging.

-/-

80.000

Te laag geraamde subsidie bibliotheek (in begroting 2017 aangepaste raming).

-/-

17.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

+/+

15.000

Totaal

-/-

82.000