Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

Onderwijs (huisvesting)

Oplevering (medio 2016) van nieuwbouw Bos en Duinschool, incl. ondergronds gymlokaal.
Verwijdering noodlokalen Bos en Duinschool.

De nieuwbouw van de Bos en Duinschool is na de zomervakantie 2016 in gebruik genomen. Dit is incl. een ondergronds gymnastieklokaal. De noodlokalen zijn verwijderd.  

Realisatie permanente uitbreiding Kon. Wilhelminaschool (max. 200 m2).

Het schoolbestuur is in 2016 niet gestart met de noodzakelijke uitbreiding.

Uitbreiding/algehele vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal Theresiaschool:

  1. Duidelijkheid over locatie/wijze van uitvoering (al dan niet op huidige schoolterrein, eventueel ondergronds).
  2. Beschikbaarstelling krediet door gemeenteraad.
  3. Duidelijkheid over eventueel medegebruik door Hartenlust VMBO.
  4. Zo mogelijk start bouwwerkzaamheden.

Besloten is met betrekking tot het gymlokaal van de Theresiaschool geen afzonderlijk plan uit te werken c.q. een voorstel te doen, maar deze voorziening te betrekken bij het in 2017 op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Formele regeling, op te stellen in overleg met regiogemeenten en schoolbesturen, ter zake het buitenonderhoud van gymnastieklokalen.

Er is nog geen regeling opgesteld.

Jaarrekening 2015 van STOPOZ sluit met een positief exploitatieresultaat en een financieel gezond meerjarenperspectief.

In de vergadering van juni 2016 heeft de raad de jaarrekening 2015 van Stopoz goedgekeurd.

Vaststelling nieuw toezichtkader openbaar onderwijs.

In de vergadering van juni 2016 heeft de raad ingestemd met de inwerkingtreding van het 'raad van toezicht-model' per 1 juli 2016.

Afstemming onderwijs- en jeugdbeleid

Een goed functionerend(e) LEA - Lokale Educatieve Agenda - ten behoeve van afstemming jeugd- en onderwijsbeleid.

In 2016 heeft er een oriënterend overleg plaatsgevonden over de invulling van het LEA.

Sluitende afspraken met onderwijsveld over aanpak dyslexieproblematiek in de
gemeente.

In het in het laatste kwartaal van 2016 gehouden Directeurenberaad is, in aanwezigheid van de portefeuillehouder Onderwijs, overleg gevoerd over een gezamenlijke aanpak (gemeente, scholen, zorgaanbieders) van dyslexieproblematiek.

Overleg, samen met regiogemeenten, over afstemming gemeentelijk jeugdbeleid met Passend Onderwijs.

In 2016 heeft, in regionaal verband, ongeveer tienmaal overleg plaatsgevonden met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs. Daarbij ging het om de afstemming tussen Passend Onderwijs en het gemeentelijk jeugdbeleid.

Peuterspeelzalen - kinderopvang

Het toezien (handhaving) op kinderopvang en peuterspeelzaal voorzieningen.

De wettelijke verplichting is nagekomen. De GGD heeft de controles uitgevoerd.

Start herziening subsidiebeleid peuterspeelzalen t.b.v. periode 2016-2018.

In 2016 is er een enquête uitgedaan onder de gebruikers van de peuterspeelzalen.

Preventief jeugdbeleid

Inzetten van jongerenwerkers op basis van een door Welzijn Bloemendaal opgesteld goedgekeurd activiteitenplan.

De jongerenwerkers zijn actief binnen de gemeente. Er heeft 4 keer per jaar overleg plaatsgevonden waarin de activiteiten zijn getoetst aan de taakstelling.

Faciliteren Jeugdhonk Vogelenzang.

In 2016 heeft de gemeente bijgedragen aan de instandhouding van het Jeugdhonk.

Financiële ondersteuning basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs t.b.v. bijv. angstreductie, vergroting weerbaarheid, vergroting sociale vaardigheden en overige trainingen in kader van sociaal-emotionele ontwikkeling leerlingen op maat.

Door alle scholen voor voortgezet onderwijs en 10 van de 16 basisscholen is in 2016 een beroep op de regeling gedaan.

Vroegtijdige en voldoende inzet van de Opvoedpoli in het kader van opgroei- en opvoedondersteuning, mede gericht om te voorkomen dat in een later stadium intensievere zorg nodig is.

In 2016 is de Opvoedpoli in en vanuit het CJG ingezet.

Jeugdhulp

Jongeren toeleiden naar voor hen passende, noodzakelijke jeugdhulp. In samenwerking met regiogemeenten zijn de hiervoor noodzakelijke voorzieningen ingekocht bij zorgaanbieders, vrij gevestigden en groepspraktijken.

In (boven)regionaal verband - geheel Zuid-Kennemerland en 3 gemeenten in de regio IJmond - zijn ten behoeve van het jaar 2016 jeugdhulpvoorzieningen ingekocht bij 46 zorgaanbieders en ca. 50 vrij gevestigde aanbieders van met name jeugd-GGZ. De VNG heeft daarnaast voor alle gemeenten overeenkomsten gesloten met Landelijk Werkende Instellingen (LWI).

Gemeente voert daadwerkelijk regie op het CJG. Binnen CJG functioneert het transitieteam, bestaande uit de van div. kernpartners afkomstige, gemandateerde CJG-coaches. Het transitieteam is ervoor verantwoordelijk dat cliënten daadwerkelijk de nodige zorg ontvangen. Gemeente zit het transitieteam voor.

De gemeentelijke toeleiding naar jeugdhulp loopt via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierbij vervult het Jeugd Hulp Team (JHT) een cruciale rol. De CJG-coördinator is bevoegd toegang tot jeugdhulp te verlenen.

Zorgaanbieders werken aan de hand van een door de samenwerkende gemeenten opgesteld 'Verantwoording- en controleprotocol'.

Op bovenregionaal niveau is, na overleg met een aantal zorgaanbieders, een Verantwoor-dings- en controleprotocol opgesteld.

De cliënten zijn opgenomen in het systeem Mens Centraal. De professionals werken volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 gezinsregisseur.

Binnen het CJG is, op basis van het aangegeven principe, in 2016 gewerkt met Mens Centraal.

Minimaal eenmaal per jaar overleg van de verantwoordelijk portefeuillehouder met (een vertegenwoordiging van) de huisartsen over de uitvoering van de Jeugdwet 2015.

Mede namens de portefeuillehouder heeft de CJG-coördinator met enkele huisartsen gesproken.

Aan de hand van door de zorgaanbieders in de 2e helft van 2015 ingediende transformatieplannen - en de gezamenlijk gemaakte afspraken hierover - met ingang van de 2016 concreter invulling geven aan de transformatie van de jeugd hulp.

In 2016 is in regionaal verband regelmatig met zorgaanbieders gesproken over transformatie van jeugdhulp.

Privacyregels in acht nemen.

Binnen de front- en backoffice worden de privacyregels ter harte genomen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meewerken aan de Monitor Sociaal Domein.

Over 2016 kon met betrekking tot het onderdeel Jeugd geen voor 100% betrouwbare informatie over de kosten aan het CBS worden aangeleverd.  

Deelnemen aan het landelijk project 'collectieve aanpak (vereenvoudiging) administratie uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015'.

In (boven)regionaal verband wordt in het kader van de Verwerving voorzieningen Jeugdwet 2018-2020 gewerkt aan vereenvoudiging van de administratieve lasten.

Periodiek overleg met IASZ (back-office) over gegevensoverdracht.

Er heeft frequent overleg plaatsgevonden  tussen (leden van) het JHT, coördinator van het CJG en (een) medewerker(s) van de IASZ.  

Afspraken over voortzetting -zo mogelijk in gewijzigde vorm - van regionale solidariteits-afspraken.

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland hebben besloten de in eerste aanleg alleen voor 2015 gemaakte solidariteitsafspraak (betrekking hebbende op de 1e tranche van de jeugdhulp) niet te verlengen.

Bij (dreiging van ontstaan van) wachtlijst-problematiek zo spoedig mogelijk in overleg treden met de betreffende zorgaanbieder(s) -en eventueel andere gemeenten - over een tijdige, adequate voorziening.

In 2016 is gehandeld als aangegeven.

Alle crisisvoorzieningen uiterlijk per 1 januari 2016 onderbrengen bij Veilig Thuis. E.e.a. in samenwerking met de regiogemeenten.

Dit voornemen is tot op heden niet geëffectueerd. De uitvoering van de crisisdienst is ook in 2017 ondergebracht bij 3 partijen: De Jeugd- en Gezinsbeschermers, Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en GGZInGeest.   

Sluitende afspraken (met scholen en de betreffende zorgaanbieders) over EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie).

Zie de toelichting bij het 2e punt van het onderdeel 'afstemming onderwijs- en jeugdbeleid'.

Eventuele inkoop (in regionaal verband) van met ingang van 2016 noodzakelijke kindergeneeskundige voorzieningen.

In regionaal verband zijn met ingang van 2016 bij 3 ziekenhuizen kindergeneeskundige voorzieningen ingekocht.

Protocolafspraken overgang/overdracht cliënten i.v.m. bereiken leeftijd van 18 jaar.

Dit voornemen is nog niet geëffectueerd.

Sport

In 2015 gelden twee kunstgrasregelingen:

  1. voor het omzetten van natuurgras in kunstgras (bijdrage in de onderlaag);
  2. voor de aanleg c.q. vervanging van de toplaag van kunstgrasvelden.

Als gevolg van een bezuinigingstaakstelling op subsidies zijn minder incidentele geldmiddelen beschikbaar voor sport.

In 2016 is geen natuurgras omgezet in kunstgras. Er is een subsidie uitbetaald aan HBS voor het vervangen van de toplaag op veld 3. Er is in 2016 geen bezuinigings-taakstelling geweest op sportsubsidies.

Cultuur

Vaststelling nieuwe cultuurnota gezamenlijk met culturele partners.

Onder de titel "Cultuur Samen Beleven in Bloemendaal" is de nieuwe cultuurnota vastgesteld in de raadsvergadering van 28 september 2016.

In 2015 stellen we een nota vast over de rol en functie van de bibliotheek. Tezamen met partners worden de taken van de bibliotheek verruimd.

De nota is in mei 2016 in de commissie Samenleving.

De vestiging Bennebroek van de bibliotheek verhuist naar de nieuwe locatie in de voormalige Franciscusschool.

De bibliotheek is in december 2015 verhuisd naar het CSB.

Bloemendaal faciliteert basisscholen bij het aanstellen van muziekdocenten.

Vanaf 2015 verzorgt de gemeentelijke muziekschool het muziekonderwijs op alle basisscholen. Daar is € 40.000 extra voor beschikbaar gesteld.

In het laatste kwartaal 2015 en begin 2016 wordt een besluit genomen over de kunstcollectie en overige waardevolle historische stukken van de gemeente.

In het laatste kwartaal van 2016 zijn de kunstwerken geïnventariseerd en  ondergebracht op een bewaarplaats op de gemeentewerf. In 2016 is veel moeite gedaan in contact te komen met BKR kunstenaars. Zij moeten instemmen met een eventuele verkoop.

Kengetallen

Overige kengetallen op jaarbasis

2016

2015

2014

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen basisonderwijs (teldatum)

3455

3.416

3.460

- waarvan openbaar

1102

1.112

1.122

- waarvan bijzonder

2353

2.304

2.338

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1678

1.794

1.804

Percentage buitenleerlingen basisonderwijs

40

41,3

42,3

Aanvragen leerlingenvervoer

- aangepast vervoer

46

36

inhoud

- openbaar vervoer

3

2

inhoud

- eigen vervoer

4

6

inhoud

Bezettingsgraad Tetterodehal

's avonds + weekend

niet gemeten

36%

35%

overdag

niet gemeten

75%

51%

Bezettingsgraad sporthal De Kooi

's avonds + weekend

21%

21%

20%

overdag

54%

54%

76%

Jeugdhulp

Aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt op grond van de Jeugdwet

inhoud

inhoud

n.v.t.

Waar staat je gemeente?

 

Prestatie-indicator

Bloemendaal resultaat 2013

Bloemendaal resultaat 2016

Gemiddelde gemeenten    < 25.000 inwoners

Onderwijs

Onderwijsvoorzieningen in de gemeente

7,7

7,6

7,4

Basisonderwijs in de buurt

8,3

8,3

7,9

Welzijnsvoorzieningen

Welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of een jongerencentrum)

6,0

6,0

6,1

Speelmogelijkheden en voorzieningen voor jongeren

Speelmogelijkheden in de buurt

6,6

6,4

6,7

Voorzieningen voor jongeren in de directe omgeving

5,2

5,1

5,3

Sport

Beoordeling sportvoorzieningen

7,7

7,6

7,6

Recreatieve voorzieningen

Tevredenheid burger over de uitgaansmogelijkheden, horeca etc.

6,9

6,9

6,6

Tevredenheid burger over het aanbod aan culturele voorzieningen

6,3

6,1

6,4

Tevredenheid burger over het aanbod aan verenigingen, clubs, cursussen etc.

7,3

7,1

7,5