Jaarverslag 2016

Financiën

  Wat mag het kosten?

Ruimtelijke ordening en wonen

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-7.935

-8.269

-8.699

-429

Baten

6.789

6.932

8.202

1.270

Resultaat voor reservering

-1.146

-1.338

-497

841

Toevoeging aan de reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan de reserves

5

5

5

0

Resultaat na reservering

-1.141

-1.333

-492

841

Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

06 . BOUWZAKEN

-61

-80

145

225

07A. RUIMT.ORDENING/VOLKSHUISVEST.

-1.081

-1.253

-637

616

Totaal

-1.141

-1.333

-492

841

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Ruimtelijke ordening en wonen

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Product 06: Bouwzaken

Lagere uitgaven inzake kosten toepassen bestuursdwang.

+/+

13.000

Hogere uitgaven externe adviezen omgevingsaanvragen.

-/-

27.000

Hogere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen.

+/+

236.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product bouwzaken.

+/+

3.000

Product 07: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Lagere uitgaven bestemmingsplannen.

+/+

20.000

Lagere uitgaven uitvoering lokaal economisch beleid. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017.

+/+

24.000

Lagere uitgaven project Vogelenzang Vitaal. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017.

+/+

54.000

Lagere uitgaven budget prestatieafspraken. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017.

+/+

10.000

Lagere uitgaven regionale samenwerking volkshuisv.

+/+

10.000

Lagere uitgaven monumentenbudget.

+/+

14.000

Lagere uitgaven budget onderzoek herinrichting winkelstraten. Dit bedrag is overgeheveld naar 2017.

+/+

22.000

Kostenverhaal diverse projecten (Brederode, Vogelenzang en Vijverwegkerk).

+/+

41.000

Ontvangst boetebeding verstrekte hypotheken.

+/+

34.000

Lagere opbrengst leges welstand-monumenten.

-/-

23.000

Saldo liquidatie grondexploitatie Vijverpark Overveen.

-/-

23.000

Saldo liquidatie grondexploitatie Haringbuys.

+/+

734.000

Storting voorziening BTW claim grondexploitatie Haringbuys.

-/-

315.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

+/+

14.000

Totaal

+/+

616.000