Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

Actualiseren uitvoeringsparagraaf Structuurvisie. Raadsvoorstel begin 2016.

Gereed.

Raadsvoorstel Nota Landgoederen (na inspraak) voor zomerreces 2016.

Gereed. De nota is opgesplitst. De nota Villagebieden volgt in 2017.

In 2016 is er een aanspreekpunt landgoedeigenaren ingesteld.

Gereed.

Actualiseren nota Ruimtelijke beoordeling. Behandeling raadsvoorstel medio 2016.

Vertraagd. Wordt medio 2017.

Actualiseren bestemmingsplan Bennebroek. Begin 2016 voorontwerp ter visie.

Gereed.

Actualiseren prestatieafspraken. Raadsvoorstel en ondertekening zomer 2016.

Gereed.

Actualiseren verordening Sociale woningbouw. Raadsvoorstel zomer 2016.

Gereed.

Locatiestudie Sociale Woningbouw

Gereed.

Vaststellen raadsvoorstel RAP 2016-2020 eind 2016.

Gereed. Vastgesteld in juni 2016.

Uitvoering notitie Economisch beleid.

Gereed.

Project Winkelstraten.

Loopt nog.

Begin 2016 overdracht resterend openbaar gebied Park Brederode. Begin 2016 nieuw plan herstructurering hoofdgebouw.

Overdracht restant openbaar gebied in Q3 2017. Bouwplan hoofdgebouw onherroepelijk vergund.

Reinwaterpark. 2016 anterieure overeenkomst en start nieuw bestemmingsplan.

Anterieure overeenkomst is verlengd. Geen start nieuwe bestemmingsplanprocedure gerealiseerd wegens ontbreken vastgesteld stedenbouwkundig plan.

Begin 2016 transport grond Vijverpark Overveen.

Gerealiseerd eind 2016.

2016 woonrijp maken en afronden project Haringbuys.

Loopt tot en met de zomer van 2017 i.v.m. lange bouwtijd restant kavels.

Bloemendaal aan Zee. Voorjaarsnota besluitvorming over financiën. Najaar opstellen voorontwerp.

Project is tijdelijk stopgezet. In 2018 wordt besloten of het project alsnog wordt uitgevoerd.

Park Vogelenzang/Geestgronden. Medio 2016 vastgesteld stedenbouwkundig plan. 2016 start bestemmingsplanprocedures.

Stedenbouwkundig plan is in januari 2017 vastgesteld.

Herontwikkeling Oldenhove. Aanpassing bestemmingsplan in 2016.

Loopt. Afronding in 2017.

Landgoed Dennenheuvel. In het eerste kwartaal van 2016 wordt een gebiedsvisie vastgesteld door de raad.

Vertraagd. Initiatiefnemer heeft pas in januari 2017 een concept voorgelegd.

Herontwikkeling Vijverwegkerk.

Stedenbouwkundig plan vastgesteld. Bestemmingsplanprocedure loopt.

Herontwikkeling Kweekduin.

Coördinatiebesluit in januari 2017 genomen.

Herontwikkeling Dr. Dirk Bakkerlaan

Stedenbouwkundig plan is in januari 2017 vastgesteld.

Herontwikkeling Bos, Tuin en Dier.

Planvorming loopt.

Herontwikkeling Wildhoef.

Anterieure overeenkomst afgesloten in 2016.

Herontwikkeling Raakterrein.

Anterieure overeenkomst af te sluiten in 2017.

Vitaal Vogelenzang.

Vaststellen projectplan en start uitvoering scenariostudie.

Kengetallen

 

 Overige kengetallen op jaarbasis

2016

2015

2014

2013

2012

Aantal aanvragen omgevingsvergunningen

296

262

284

212

202

Totaal aantal activiteiten

331

301

327

266

240

Waarvan activiteit bouwen

286

208

281

210

149

Activiteit aanleggen

11

34

43

21

10

Activiteit brandveiligheid

1

2

17

14

12

Activiteit handelsreclame

3

6

8

4

3

Activiteit ruimtelijke procedure

112

52

36

30

48

Activiteit wijzigen monument/archeologie

2

28

35

17

6

Handhaving (illegale bouw) aanschrijvingen

75

73

75

61

73

Vergaderingen Welstandscommissie

24

24

24

24

24

Sloopvergunningen (zie toelichting)

0

0

0

8

29

Sloopmeldingen (zie toelichting)

0

97

67

66

28

Waar staat je gemeente?

 

Prestatie-indicator

Bloemendaal resultaat 2013

Bloemendaal resultaat 2016

Gemiddelde gemeenten
< 25.000 inw.

Voorzieningen in de wijk

Directe woonomgeving

8,1

8,1

7,7

Winkels in de buurt

7,8

7,8

7,7

Voorzieningen in de gemeente

Winkels in gemeente

7,2

7,2

7,1