Jaarverslag 2016

Financiën

  Wat mag het kosten?

Buitenruimte

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-7.219

-7.472

-7.507

-35

Baten

1.587

1.666

2.122

456

Resultaat voor reservering

-5.632

-5.806

-5.385

421

Toevoeging aan de reserves

-424

-424

-424

0

Onttrekking aan de reserves

490

490

443

-46

Resultaat na reservering

-5.567

-5.741

-5.366

375

Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

01A. VERKEER/WEGBEHEER

-1.704

-1.708

-1.198

510

02A. WATER EN RIOLERINGEN

-141

-203

-234

-31

03A. REINIGING

-562

-568

-645

-77

04A. NATUUR

-2.390

-2.485

-2.521

-35

08 . MILIEU

-541

-549

-574

-25

10 . RECREATIEVE VOORZIENINGEN

-228

-227

-193

34

Totaal

-5.567

-5.741

-5.366

375

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Buitenruimte

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Product 01: Verkeer en wegbeheer

Hogere parkeeropbrengsten Kop Zeeweg.

+/+

440.000

Hogere vergoedingen van nutsbedrijven voor het repareren van straatwerk n.a.v. het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

+/+

27.000

In de Nota reserves en voorziening 2017 is bepaald dat de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer wordt omgezet naar een voorziening. De stand van de reserve per 31 december wordt gestort in de voorziening.

-/-

71.000

Op subproduct 'Openbare verlichting' is een onderschrijding ontstaan doordat de vervanging van de straatverlichting door LED in voorjaar 2017 start.

+/+

78.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Verkeer en wegbeheer.

+/+

36.000

Product 02: Waterwegen

Uitgaven juridische procedure afwikkeling claim bagger project.

 -/-

62.000

Lagere lasten voor schoonhouden sloten.

+/+

20.000

Geen lasten voor verwerking vervuilde bagger.

+/+

11.000

Product 03: Reiniging

Hogere uitgaven gladheidsbestrijding door areaaluitbreiding (CSP Bennebroek) en de  weersomstandigheden.

-/-

85.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Reiniging.

+/+

8.000

Product 04: Natuur

Hogere uitgaven op diverse posten, o.a. onderhoud laanbomen, plantsoenen en maaiwerkzaamheden door de extreem natte en warme zomer 2016.

-/-

70.000

Geen uitgaven aan maatregelen voor geluidreductie speelterrein achter de Vondelschool (wordt uitgevoerd in 2017).

+/+

20.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Natuur.

+/+

15.000

Product 08: Milieu

Hogere uitgaven aan Milieudienst IJmond. Hierin zit een bedrag van € 9.000 voor toezicht op de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen (zgn. richtlijn EED: Energy Efficiency Directive). Deze extra uitvoeringstaak wordt vergoed via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

-/-

35.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Milieu.

+/+

10.000

Product 10: Recreatieve voorzieningen

Per saldo lagere uitgaven onderhoud strand en meubilair inclusief plaatsen meubilair, huur toiletunit en bloembakken.

+/+

21.000

In 2016 is de subsidie 2015 van de opgeheven Jouw FM terugontvangen. In 2016 is geen subsidie meer verstrekt.

+/+

14.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Recreatieve voorzieningen.

-/-

1.000

Totaal

+/+

34.000