Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

De bermen worden minder vaak gemaaid en zijn bloemrijker, met meer waarde voor bijen en vlinders.

Dit is gerealiseerd.

Bij de uitvoering van de plantsoenrenovaties 2016 wordt expliciet rekening gehouden met de waarde voor insecten.

Dit is gerealiseerd.

Gifloos onkruid bestrijden is ingevoerd.

Dit is gerealiseerd. Zowel op verhardingen als in het openbaar groen.

Eventuele negatieve gevolgen van de wet Natuurbescherming worden in 2016 waar mogelijk gerepareerd.

Dit is in 2016 gerealiseerd. Grens bebouwde kom volgens de Boswet is vastgesteld in de raad oktober 2016.

Op grond van het in 2015 vastgestelde plan van aanpak wordt het beleid burgerparticipatie geëvalueerd en herzien.

Gepland voor eind 2017.

Bijdrage in realisatie van een 4 tal buitenspeelvoorzieningen bij scholen, alsmede een renovatie van het speelterrein aan de Hyacinthenlaan in Bennebroek.

Dit is in 2016 gerealiseerd in een interactief traject met en tot grote tevredenheid van de omwonenden.

In 2016 worden ca. 8-10 zebra’s voorzien van LED-beveiliging.

In 2016 uitgevoerd op de volgende 8 locaties:
Zwarteweg (Bennebroek), Zandvoorterweg, Burgemeester den Texlaan, Julianalaan, Mollaan en Brederodelaan (3x)

Het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2020 is begin 2016 herzien. De consequenties zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma. Direct na goedkeuring wordt een aanvang gemaakt met het per straat of buurt vervangen door dimbare led.

Het beleidsplan is in april 2016 vastgesteld door de raad. In het voorjaar van 2017 worden de eerste 600 led-armaturen geplaatst in Aerdenhout.

In 2016 wordt de onderzoeksopdracht voor het herijken van de VCP gedefinieerd.

Het Plan van aanpak voor actualisatie is volgens planning vastgesteld. Uitvoering in 2017.

De onderzoeksopdracht voor levendige winkelstraten wordt gedefinieerd en waar nodig vertaald in inrichtingsplannen, zodat de uitvoering in 2016 en 2017 kan plaatsvinden.

In Overveen bleek geen behoefte/noodzaak voor een inrichtingsvisie. In Bennebroek is een beperkt plan afgesproken met de winkeliers (m.n. vervanging en/of opknappen van straatmeubilair). Dit moet nog worden uitgevoerd. Voor de Bloemendaalse winkelstraat heeft de winkeliersvereniging een visie aangekondigd. Deze is in 2016 niet verschenen, maar zal eind 2017 gereed zijn.

Binnen de regio inzetten op plannen, die de leefbaarheid en mobiliteit in Bloemendaal en voor de Bloemendalers kunnen verbeteren.

De samenwerking in de Bereikbaarheidsvisie heeft een extra impuls gekregen door voor-bereidingen te treffen voor het aantrekken van een regiobrede programmamanager. Het uitvoeren van de jaarplannen gaat onverminderd door.

MER-advies voor de Duinpolderweg en de verwachting voor een voorkeurstracé.

De MER-studie is i.v.m. de 'maatschappelijke tussenstap' opgeschoven naar 2016-2017. In 2016 zijn 7 varianten benoemd, waaronder een aantal nieuwe. Medio 2017 moet het MER worden opgeleverd, incl. keuze voorkeursvariant.

Duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

Omgevingsdienst IJmond adviseert over GPR Gebouw en duurzaam bouwen. In de afgelopen periode zijn de volgende acties ondernomen:
•Energie top
•Energiebesparingsonderzoeken gemeentelijke gebouwen
•Wij wonen wijzer (140 huiseigenaren gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor isolatieProject
•Eigen PV op openbare gebouwen Bloemendaal (Reddingsbrigade en De Kooi)
•Prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen
•Subsidieregeling Duurzame energie non-profitorganisaties
•Verduurzamen sportvereniging  (Hockeyclub Bloemendaal en BSM)
•Verduurzamen scholen
•Wijkgerichte energiebesparingsprojecten (Een van de meest succesvolle projecten uit het voorjaar waren de bewonersacties gericht op verduurzaming. Duurzaam Overveen heeft als doel ze veel mogelijk woningeigenaren in Bloemendaal en Overveen maatregelen te laten treffen om energiezuiniger te leven. Samen met het Duurzaam Bouwloket is ze het project ‘Duurzaam Bloemendaal’ gestart, met ondersteuning van de gemeente. Zo ontstond er een samenwerking tussen een bewonersinitiatief, de gemeente, Duurzaam Bouwloket en Omgevingsdienst IJmond.)

De speerpunten voor recreatie en toerisme worden geformuleerd als onderdeel van de nota voor het Economisch beleid.

De speerpunten voor recreatie en toerisme zijn opgenomen in de economische nota. Deze is in december 2016 vastgesteld.

Eind 2015/begin 2016 wordt de strandnota Bloemendaal 2016-2020 vastgesteld.

De strandnota Bloemendaal is in september 2016 vastgesteld.

Waar staat je gemeente?

 

Prestatie-indicator

Bloemendaal resultaat 2013

Bloemendaal resultaat 2016

Gemiddelde gemeenten    < 25.000 inwon.

Onderhoud wegen en fietspaden

7,0

7,2

6,8

Verkeersveiligheid gemeente

6,4

6,6

6,6

Verkeersveiligheid buurt

6,4

6,6

6,5

Onderhoud openbaar groen

7,2

7,4

6,7

Straatverlichting

7,5

7,5

7,4

Schoonhouden buurt

7,0

7,4

6,8

Onderhoud wegen, paden, pleintjes

6,9

7,1

6,6

Bereikbaarheid buurt met auto

8,0

7,9

7,9

Parkeermogelijkheden in buurt

7,0

7,0

6,9

Parkeermogelijkheden in gemeente

6,9

7,0

6,9

Openbaar vervoer in buurt

5,6

5,9

6,5

Openbaar vervoer in gemeente

5,4

5,5

6,4