Jaarverslag 2016

Financiën

  Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-470

-704

-866

-162

Baten

28.333

28.846

28.623

-223

Resultaat voor reservering

27.863

28.142

27.757

-385

Toevoeging aan de reserves

-180

-310

-6.957

-6.647

Onttrekking aan de reserves

311

1.358

8.070

6.712

Resultaat na reservering

27.994

29.190

28.871

-319

Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

05 . BEHEER EIGENDOMMEN

-493

-531

-321

210

22 . FINANCIËN

28.488

29.721

29.192

-529

Totaal

27.994

29.190

28.871

-319

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Algemene dekkingsmiddelen

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Product 05: Beheer eigendommen

Verkoopopbrengst moestuin Bennebroek.

 +/+

93.000

Geluidswal Vogelenzang (niet uitgevoerd). Dit bedrag wordt overgeheveld van 2016 naar 2017.

 +/+

112.000

Per saldo een voordeel aan onder- c.q. overschrijdingen van diverse budgetten op product Beheer eigendommen.

 +/+

5.000

Product 22: Financiën

Hogere storting voorziening dubieuze debiteuren GBKZ.

 -/-

104.000

Hogere opbrengst belastingen, voornamelijk OZB.

+/+

94.000

Belastingen (x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Verschil

a

OZB

7.030

7.125

94

b

Toeristenbelasting

736

739

3

c

Hondenbelasting

0

-/- 1

-/- 1

d

Precariorechten

733

724

-/- 9

e

Leges

14

10

-/- 4

f

Invorderingskosten belastingen

25

36

11

De post 'inkoopvoordeel Stichting Rijk' is via de VJN 2013 in de begroting opgenomen. Omdat op voorhand niet aan te geven is op welke budgetten voordelen worden behaald, is deze post als stelpost in dit programma opgenomen.

-/-

95.000

Stelposten taakstelling gemeentelijke huisvesting en slim samenwerken zijn voor een deel in de VJN 2016 ingevuld. Het restant staat nog open.

-/-

156.000

Door beëindiging van de projectfinanciering per oktober 2015 met AM maakt de rentekosten onderdeel uit van de integrale financiering van de gemeente.

-/-

186.000

Door wijziging van de te betalen rente over vaste geldleningen per jaar is er eenmalig een nadeel.

-/-

98.000

Door historische lage marktrente voor kasgeldleningen is er eenmalig een rentevoordeel.

+/+

56.000

De vaststelling van de jaarrekening 2015 en de Nota reserves en voorzieningen 2017 hebben uitwerkingen op diverse reserves. Dit moet via dit product verwerkt worden.

+/+

71.000

Herijking voorziening dubieuze debiteuren.

-/-

76.000

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds 2016. De raming is gebaseerd de septembercirculaire en de werkelijke opbrengst is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijdrage als gevolg van de uitwerking verhoogde asielinstroom.

+/+

151.000

Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds 2015 (gebaseerd op de decembercirculaire 2016) door aanpassing van het macro-budget van de WMO huishoudelijke hulp t.b.v. prijs- en volumecompensatie (-/-€ 95.000) en hoeveelheidsverschillen (-/- € 72.000).

-/-

166.000

Per saldo een nadeel aan onder- c.q. overschrijdingen van diverse budgetten op product Financiën.

-/-

20.000

Totaal

-/-

529.000