Jaarverslag 2016

Financiƫn

   Wat mag het kosten?

Bedrijfsmatige exploitaties

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-5.879

-6.667

-6.015

652

Baten

6.320

7.111

6.512

-600

Resultaat voor reservering

441

444

497

53

Toevoeging aan de reserves

-53

-53

-47

6

Onttrekking aan de reserves

403

380

374

-6

Resultaat na reservering

790

771

824

53

 Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting 2016

Begr. na wijziging 2016

Rekening 2016

Verschil Rek./Begr. 2016

 021

 RIOLERINGEN

381

381

416

35

 031

 AFVALVERWIJDERING

414

414

412

-2

 043

 ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

-5

-24

-4

20

 Totaal

790

771

824

53

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

 

Bedrijfsmatige exploitaties

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Product 02.1: Rioleringen

Project watersysteem Bennebroek (uitvoering loopt door in 2017) Dit bedrag wordt overgeheveld van 2016 naar 2017.

 +/+

613.000

Bijdrage Rijnland inzake het watersysteem Bennebroek wordt afgerekend na gereedmelding project. Dit bedrag wordt overgeheveld van 2016 naar 2017.

 -/-

388.000

Hogere uitgaven o.a. reparatie en reiniging riolering.

-/-

61.000

Lagere uitgaven o.a. inrichten meetlocaties, basis rioleringsplan en opstellen vGRP 2016-2020.

+/+

100.000

Meer opbrengst rioolheffing.

 +/+

102.000

Lagere kosten riolering leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioolheffing.

-/-

366.000

Hogere verrekenbare BTW dan begroot.

+/+

35.000

Product 03.1: Afvalverwijdering

Hogere uitgaven vervanging duobakken en inzamelen plasticverpakkingen.

 -/-

52.000

Lagere uitgaven verwerking grofvuil, schoonhouden wegen en ondergrondse glas- en papierbakken.

+/+

37.000

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en vergoeding voor oud papier.

+/+

31.000

Lagere bijdrage Nedvang inzake ingezameld plastic.

-/-

24.000

Lagere verrekenbare BTW.

-/-

9.000

Hogere kosten afvalverwijdering leidt tot een hogere bijdrage uit de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing.

+/+

15.000

Product 04.3: Algemene begraafplaatsen

Hogere opbrengst begrafenisrechten door ruiming van een deel van oude begraafplaatsen op Park Brederode.

+/+

28.000

Lagere opbrengst afkoop onderhoud graven.

-/-

6.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten (o.a. onderhoud, schoonhouden aula en waterverbruik).

-/-

2.000

Per saldo is het nadeel van de begraafplaatsexploitatie 2016 € 4.000 ten laste van de algemene middelen. Dit is € 20.000 lager dan begroot.

+/+

20.000