Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

Begraafplaatsexploitatie

Het beleid voor begraafplaatsen is inclusief kostendekkendheid van de begraafplaats-exploitatie vastgesteld door de gemeenteraad.

Dit is gerealiseerd. Het begraafplaatsenbeleid Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal is vastgesteld in de raad van januari 2017.

Afvalexploitatie

Nieuwe kader afvalbeleid is vastgesteld voor 2015-2018.

Besluit over participatietraject 2017 is genomen.

Structurele communicatie leidt tot meer afvalscheiding.

Communicatieplan is voorbereid en vastgesteld.

De uitvoering van het afvalbeleid heeft vorm gekregen door concrete maatregelen in te voeren.

  • Kosten doorrekenen milieustraat boven 1.000 kilo;
  • Groter verschil tarief kleine en grote rolemmer;
  • Grofvuil tegen betaling.

Rioolexploitatie

In 2016 wordt samen met Heemstede een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld voor de periode 2017-2022. Vaststelling door de gemeenteraad is gepland in het najaar van 2016.

Het opstellen van het vGRP is gestart. De vaststelling wordt voorzien in juni 2017.

Kengetallen

Jaar/ soort bijzetting

Begrafenis

Bijzetting
urn

As verstrooiing

Totaal

Bergweg Bloemendaal

Binnenweg Bennebroek

2012

74

15

7

96

87

9

2013

70

4

4

78

74

4

2014

60

15

0

75

72

3

2015

62

15

0

77

72

5

2016

56

10

3

69

61

8

Gemiddeld

64

12

3

79

73

6

In 2016 is het aantal begrafenissen op de algemene begraafplaatsen achtergebleven vergeleken met het gemiddelde. Dit is in lijn met de landelijke trend: meer crematies en minder begrafenissen.

Waar staat je gemeente?

Prestatie-indicator

Bloemendaal resultaat 2013

Bloemendaal resultaat 2016

Gemiddelde gemeenten    < 25.000 inwon.

Afvalinzameling

7,2

7,8

7,7