Jaarverslag 2016

Financiën

  Wat mag het kosten?

Sociale zaken en participatie

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

Lasten

-4.754

-5.331

-5.252

79

Baten

2.542

2.990

2.772

-218

Resultaat voor reservering

-2.212

-2.341

-2.479

-138

Toevoeging aan de reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan de reserves

0

0

0

0

Resultaat na reservering

-2.212

-2.341

-2.479

-138

Uitsplitsing rekening per product
(x € 1.000)

Begroting
2016

Begr. na
wijziging 2016

Rekening
2016

Verschil
Rek./Begr. 2016

14B. OVERIGE ZORG EN WELZIJN

-64

-252

-333

-81

25A. SOCIALE ZAKEN

-2.148

-2.089

-2.146

-57

Totaal

-2.212

-2.341

-2.479

-138

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

 

Sociale zaken en participatie

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Product 14B: Overige zorg en welzijn (Inburgering)

Aanpassing gebouw Dennenheuvel.

 -/-

62.000

Hogere huur- en energiekosten.

 -/-

12.000

Maatschappelijke begeleiding: hogere kosten coördinator.

-/-

35.000

Lagere onvoorziene uitgaven.

+/+

16.000

Lagere kosten kinderopvang sociaal medische indicatie.

 +/+

12.000

Product 25A: Sociale zaken

IASZ voert voor de gemeente Bloemendaal de uitkeringsregelingen uit zoals de WWB, BBZ, bijzondere bijstand en fraudebeheersing. Uit de jaarrekening opgesteld door IASZ blijkt dat er in 2016 minder is uitgegeven dan geraamd. Deze lagere uitgaven betreffen:

Lagere sociale uitkeringen BBZ

+/+

132.000

Lagere intertemp.rijksverg./BUIG

-/-

120.000

Lagere rijksvergoeding en terug ontvangst leningen BBZ

-/-

108.000

Lagere uitgaven inzake bijzondere bijstand en minimabeleid

+/+

21.000

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet in plaats van het Rijk. Het Rijk heeft aan de gemeente een integratie uitkering participatie verstrekt. Het verschil van € 39.429 tussen de werkelijke inkomsten ad. € 834.007 en de werkelijke uitgaven ad. € 873.436 zal via saldobestemming jaarrekening worden onttrokken uit de reserve sociaal domein.

-/-

39.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

+/+

57.000

Totaal

-/-

57.000