Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

Aanbieden re-integratietrajecten:
25 tot 35 beëindigde uitkeringen WWB door werkaanvaarding.

Een uitkering kan worden vertrekt aan een alleenstaande (ouder) of aan een echtpaar.
In 2016 zijn in Bloemendaal 21 uitkeringen PW beëindigd in verband met werkaanvaar-ding. In totaal zijn daarmee 28 personen niet langer uitkeringsafhankelijk.
Daarnaast zijn er 30 personen in Bloemendaal gestart met parttime werk in 2016.

Inkomensvoorziening:
Aanvragen afhandelen binnen de gestelde termijn.

In 64% van de gevallen is er binnen 4 weken beslist op een uitkeringsaanvraag levensonderhoud.
In 96% van de gevallen is er binnen de wettelijke termijn van 8 weken beslist op een uitkeringsaanvraag levensonderhoud.
In 4% van de gevallen is er pas na afloop van de wettelijke termijn beschikt. In al deze gevallen is dit geweest in overleg met de aanvrager.  

WSW:
De cliënten met een kans op een garantiebaan zijn uitgestroomd.

Uitstroom is afhankelijk van het aanbod van werkgevers van garantiebanen en de matching daarop van potentiële kandidaten. Los van de WSW staan er in Bloemendaal 8 personen met een uitkering van de IASZ in het doelgroepenregister. Twee daarvan hebben in 2016 een garantiebaan gekregen.  

Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulp:
Meer mensen maken gebruik van de regelingen.

In 2016 hebben de volgende aantallen mensen gebruik gemaakt van bijzondere bijstand en/of het minimabeleid. Uiteraard kunnen mensen, indien van toepassing, gebruik maken van meerdere regelingen.

Bijzondere bijstand:
incidentele verstrekkingen: 140
maandelijkse verstrekkingen: 50

Minimabeleid:
studiekosten voor kinderen : 77
declaratieregeling maatschappelijke participatie : 144
tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering : 122
computerregeling            : 4

Gemiddeld hebben ca.35 Bloemendaalse inwoners per kwartaal gebruik gemaakt van een voorziening vanuit de schuldhulpverlening.

Maatschappelijke begeleiding Statushouders:
Nieuwe statushouders krijgen per gezin een begeleidingstraject.

In 2016 ontvingen 101 statushouders maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk NWH.

Kengetallen

 

Overige kengetallen op jaarbasis

2016

2015

2014

2013

2012

Gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen

194

194

188

170

175

Aantal beëindigde uitkeringen door werkaanvaarding

21

23

27

19

10